Archive for April, 2011


Screening of Children of Heavn, internationally known classic of Iranian film driector Majid Majeedi has been screened on last sunday at Desh Bhagat Yadgar Hall, Jalandhar. The screening was followed by discussion participated by Sh.Bakshinder, Parminder, Salish, Arundeep and Kulwinder.

dvdvideosoft youtube to mp3, limewire

Advertisements

Inspired from an imported film – Life of Christ – Phalke started mentally visualising the images of Indian gods and goddesses. What really obsessed him was the desire to see Indian images on the screen in a purely Swadeshi venture. He fixed up a studio in Dadar Main Road, wrote the scenario, erected the set and started shooting for his first venture Raja Harishchandra in 1912. The first full-length story film of Phalke was completed in 1912 and released at the Coronation cinema on April 21, 1913, for special invitees and members of the Press. The film was widely acclaimed by one and all and proved to be a great success.

Jane Bhi Do Yaaro

ÃîÅÜÕ ÇòÁ¿× çÅ ñÅÇîÃÅñ éîÈéÅ – ÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯

ÃîÅéÁ¿åð ÇÃé¶îÅ çÆ ñÇÔð é¶ íÅðåÆ ÇÃé¶îÅ ù ÕÂÆ ôÅÔÕÅð ÇøñîÅ Çç¾åÆÁ» ÔéÍ AIHC ÇòÚ ðñÆ÷ Ô¯ÂÆ ÇÔ¿çÆ Çøñî ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ ù çðôÕ Á¾Ü òÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ Çøñî òܯº ïÅç Õðç¶ Ôé ÇÜà ÇòÚ ÃîÅéÁ¿åð ÇÃé¶îÅ çÆ ñ¯Õ Ãð¯Õð» êÌåÆ òøÅçÅðÆ ÇéìÅÀ¹ºÇçÁ» òÆ Çòô¶ ù îÖ½ñÆÁÅ Á¿çÅ÷ ÇòÚ Çå¾Ö¶ ðÈê ÇòÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÔÆ òÜ·Å þ ÇÕ íÅðåÆ çðôÕ» À¹Ã ç½ð çÆÁ» ÕÂÆ ì¯Þñ Çøñî» ù å» í¹¾ñ üÕ¶ Ôé êð ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ ç¶ À¹é·» ç¶ îé» ÇòÚ Á¾Ü òÆ òÃÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ

Çøñî çÆ ÕÔÅäÆ Ã¿Ö¶ê ÇòÚ Õ¹Þ ÇÂà åð·» þÍ Çòé¯ç (éÃÆðÈçÆé ôÅÔ) Áå¶ Ã¹èÆð (ðòÆ ìÅÃòÅéÆ) é» ç¶ ç¯ ÁÅçðôòÅçÆ ë¯à¯×ÌÅøð ÇÂÕ ë¯à¯ ÃàÈâÆú Ö¯ñ Õ¶ ÇÂîÅéçÅð ð¹÷×Åð ÔÅÃñ Õðé çÆ Õ¯Çôô Õðç¶ Ôé êð Çízôà Çìñâð», Çízôà ðÅÜ Ã¾åÅ Áå¶ Çízôà îÆâÆÁÅ ÇòÚ ëÃ Ü»ç¶ ÔéÍ õìðçÅð ÁõìÅð çÆ Ã¿êÅçÕ ô¯íÅ (í×åÆ ìÅðò¶) À¹é·» ù ç¯ Çòð¯èÆ Çìñâð» åðé¶ÜÅ (ê³ÕÜ ÕêÈð) Áå¶ ÁÔÈÜÅ (úî ê¹ðÆ) çÆÁ» Ö¹øÆÁÅ Ãð×ðîÆÁ» çÆ ÜÃÈÃÆ Õðé çÅ Õ¿î Çç¿çÆ þ ܯ ôÅåð ÕÇîôéð âÆ-îËñ¯ (ÃåÆô ôÅÔ) éÅñ Çîñ¶ ԯ¶ ÔéÍ åðé¶ÜÅ ÕÇîôéð çÅ Õåñ Õð Çç¿çÅ þÍ Çòé¯ç Áå¶ Ã¹èÆð ÕÅåñ çÅ ÃìÈå ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ ÕÇîôéð çÆ ñÅô ù ñ¾íç¶ ÔéÍ åç ñÅô ù ÔÅÃñ Õðé çÆ ç½ó ÇÂé·» ÃÅÇðÁ» ù ÇÂÕ Çæ¶àð ÇòÚ êÔ¹¿ÚÅ Çç¿çÆ þ ÇÜæ¶ À¹Ã òÕå îÔ»íÅðå Ö¶ÇâÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ê¹ñÆà çÅ çõñ ç¯ò» ë¯à¯×ÌÅøð» ù ÇÂéÃÅø çÆ À¹îÆç ÇçÖÅÀ¹ºçÅ þ êð ÇÂîÅéçÅðÆ çÆ æ» å¶ Çܾå ì¶ÇÂîÅéÆ çÆ Ô¹¿çÆ þ Áå¶ À¹é·» ç¯ò» ù ÔÆ ç¯ôÆ ìäÅ Õ¶ Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅ Ü»çÅ þÍ Çøñî çÅ Á¿å À¹é·» ç¶ êÿçÆçÅ ×Æå ÒÔî Ô¯º×¶ ÕÅîïÅì Â¶Õ Ççé ..Ó çÆ ÇòÁ¿×îÂÆ ê¶ôÕÅðÆ éÅñ Ô¹¿çÅ þÍ

Çøñî ç¶ ðñÆ÷ Ô¯ä 寺 BG ÃÅñ» ìÅÁç Çê¾Û¶ ÇÜÔ¶ Çøñî ÿì¿èÆ ÜË Áðܹä ÇÃ¿Ø çÆ ÇÕåÅì ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅ𠕋 ÃÆÁðÃñÆ ëéÆ Çÿà AIHCÓÓ ÁÅÂÆ þÍ ÇÜà ÇòÚ À¹Ã é¶ ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ ç¶ ÇéðîÅä çÆ êÌÇÕÇðÁÅ ç¶ éÅñ ÔÆ êÅáÕ» ù î½ÜÈçÅ ç½ð ÇòÚ ÇÂà ôÅÔÕÅð Çøñî çÆ ÃÅðæÕåŠ寺 òÆ ÜÅäÈ ÕðòÅÇÂÁÅ þÍ

ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ çÅ Çéðç¶ôÕ Õ¹¿çé ôÅÔ ìÚêé ÇòÚ ÔÆ ×¹ÜðÅå 寺 ìÂÆ ÁÅ òÇÃÁÅ Áå¶ Õ¹Þ ÇÚð ÇÂÕ êìÇñÇô× ÔÅÀÈà ÇòÚ Õ¿î Õðé 寺 ìÅÁç Çøñî Á˺â àÆ.òÆ. Ç¿ÃàÆÇÚÀÈà êÈé¶ å¯º Çøñî 寺 Çâêñ¯îÅ ÔÅÃñ Õðé ìÅÁç î¹ó À¹Ã¶ é½ÕðÆ å¶ òÅêà ÁÅ Ü»çÅ þÍ åç À¹Ã ù Õ½î»åðÆ Çøñî ÒÒ×»èÆÓÓ ÇòÚ íÆó ù Õ¿àð¯ñ Õðé çÅ Õ¿î ÇîñçÅ þ êð Õ¹¿çé ôÅÔ ç¶ îé ÇòÚ Õ¹Þ Ô¯ð ÔÆ ê¾Õ ÇðÔÅ Ô¹¿çÅ þÍ À¹Ô ÁÅê ÇÂÕ Çøñî ìäÅÀ¹ä çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅÀ¹ºçÅ þÍ ÇÂà åð·» Õ¹¿çé ôÅÔ, ÃåÆô Õ½ÇôÕ Áå¶ ð¿ÜÆå ÕêÈð çÆ Çå¾ÕóÆ ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ çÆ êàÕæÅ ÇåÁÅð ÕðçÆ þÍ

Õ½îÆ Çøñî ÇòÕÅà Çé×î

(N.F.D.C)

寺 Çøñî ñÂÆ Çò¾å çÅ Ç¿å÷Åî Ô¯ä 寺 ìÅÁç ÇÂà àÆî ÇòÚ éÃÆðÈçÆé ôÅÔ, ðòÆ ìÅÃòÅéÆ, ÃåÆô ôÅÔ, ê³ÕÜ ÕêÈð, í×åÆ íðò¶, ð¶éÈ Ã¬ÜÅ, êòé îñÔ¯åðÅ, Çò¾çÈ Çòé¯ç Ú¯êóÅ Áå¶ Ã¹èÆð ÇîôðÅ ÁÅÇç ÕñÅÕÅð ܹó Ü»ç¶ ÔéÍ

Çøñî ç¶ ÇéðîÅä ç½ðÅé Õ¹¿çé ôÅÔ çÅ ÇòôòÅà â¯ñä ñ×çÅ þÍ Çøñî çÆ êàÕæÅ ÇòÚ Üç À¹Ô åð·» åð·» ç¶ ëÅðîÈñ¶ Çë¾à Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕðçÅ þ å» ÒÒéÇÂÁÅ ç½ðÓÓ ÇÜÔÆ ÇÔ¾à Çøñî çÆ ÕÔÅäÆ çÅ ñ¶ÖÕ Áõåð Çîð÷Å À¹Ã ù ùڶå ÕðçÅ þ ÒÒå¹ÔÅâÆ êàÕæÅ ÇÂÕ ÁÃîÅéÆ ìðø çÆ åð·» þÍ Ü¶ å¹ÃÄ ÇÂÔ ÃÅðÅ åðÕ À¹Ã ÇòÚ Ø¹Ã¶ó¯×¶, å» ÇÂÔ Ãõå ìðø ìä ÜÅò¶×Æ Áå¶ â¹¾ì ÜÅò¶×ÆÍÓÓ (ê³éÅ IA) Õ¹¿çé ÇÂà ׾ñ ù ê¾ñ¶ ì¿é ñ˺çÅ þ Áå¶ î½ÇñÕ êàÕæÅ å¶ ÔÆ Çøñî ìäÅÀ¹ºçÅ þÍ Ã¿êÅçé ç¶ êóÅÁ ç½ðÅé ê³Ü Ø¿ÇàÁ» çÆ Çøñî ù ç¯ Ø¿à¶ ê¾ÚÆ Çî¿à çÆ Çøñî ìäÅÀ¹ÇçÁ» ÕÂÆ ÕñÅÕÅð» ç¶ ð¯ñ çÆ ìñÆ ç¶äÆ ê˺çÆ þÍ ÇÂé·» ÇòÚ Áé¹êî Ö¶ð çÅ ÒÇâÃÕ¯ ÇÕñðÓ çÅ ð¯ñ òÆ ôÅîñ þÍ

ÇçñÚÃê å¾æ ÇÂÔ þ ÇÕ éÅ å» Çøñî éÅñ ܹó¶ ìÔ¹å¶ ñ¯Õ» Áå¶ éÅ ÔÆ Ö¹ç Çéðç¶ôÕ Õ¹¿çé ôÅÔ ù ÇÂÔ ïÕÆé ÃÆ ÇÕ ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ ù Õç¶ Çæ¶àð» çÅ î¹¿Ô ç¶ÖäÅ éÃÆì Ô¯ò¶×Å, ÇÕÀ¹º ÇÕ Õ½îÆ Çøñî ÇòÕÅà Çé×î çÆ Çøñî» ù Çò¾åÆ ÃÔÅÇÂåÅ å» Çç¿çÅ ÃÆ êð À¹é·» ù ðñÆ÷ Õðé ÇòÚ À¹Ã çÆ Õ¯ÂÆ ÇçñÚÃêÆ éÔÄ ÃÆÍ ÇÂà 寺 òÆ Ø¾à ïÕÆé ÇÂà Çøñî ç¶ Ú¾ñä ìÅð¶ ÃÆÍ ÇÂÃ ç¶ À¹ñà ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ éÅ ÇÃðë ðñÆ÷ ÔÆ Ô¯ÂÆ Ãׯº þå ñ¾Ö 寺 òÆ Ø¾à ì÷à éÅñ ìäÆ ÇÂà Çøñî é¶ òêÅðÕ ÃëñåÅ ç¶ éÅñ ÔÆ íÅðåÆ ÇÃé¶îÅ çÆ ÇéðäÅÇÂÕ ÒìñËÕ Õî¶âÆÓ çÅ îÕÅî òÆ ÔÅÃñ Õð ÇñÁÅÍ

ÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ ÇòÚ íÅðåÆ ÇÃé¶îÅ Áå¶ Çæ¶àð çÆÁ» Õ¹Þ ÇìÔåðÆé êÌÇåíÅò» é¶ ÁÅêä¶ ê¶ô¶ ç¶ Õ¹¿ÜÆòå êóÅò» å¶ – ÇÂÃ ç¶ ÇéðîÅä ÇòÚ Õ¿î ÕÆåÅ êð ¶éÅ Ãí Õ¹Þ Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç ÇÂà àÆî òñ¯º ÇÂÔ ÃøñåÅ ù ç¹ÔðÅÇÂÁÅ éÅ ÜÅ ÃÇÕÁÅÍ ìÕ½ñ Õ¹¿çé ôÅÔ, àÆî ç¶ î˺ìð ÒÒ… é½Ü¹ÁÅé Ãé Áå¶ À¹Ã åð·» ç¶ ÇÃé¶î¶ ìÅð¶ ÇëÕð Õðé ÿì¿èÆ, ÇÜà ÇòÚ À¹Ô ÇòôòÅà Õðç¶ Ãé, ÕÅøÆ ì¹¾èÈ ÃéÍ À¹Ô Çé¾ÜÆ îÇÔîÅ, íÇò¾Ö ìÅð¶ ÇÚ¿åÅ Õðé çÆ æ» òðåîÅé ÇòÚ Üôé îéÅÀ¹ä òÅñ¶ Ãé Áå¶ ÇÂà Çøñî ç¶ ÇéðîÅä ÇòÚ À¹é·» Ú¯º ìÔ¹ÇåÁ» ñÂÆ ÁÅÖðÆ òÅð Ô¯ò¶×Å Üç À¹Ô Â¶é¶ Áùð¾ÇÖÁå Áå¶ Â¶é¶ Á÷Åç Ô¯ä×¶Í ìÅÁç ÇòÚ À¹é·» é¶ ÁÅêä¶ ò¾Öð¶ ò¾Öð¶ ðÅÔ» å¶ å¹ðé» þ, ÃéÁå ÇòÚ ÁÅêäÆ ðÅÔ ìäÅÀ¹äÆ Áå¶ ÔÅñÅå éÅñ ÃîÞ½åÅ ÕðéÅ ÇÃ¾Ö ÜÅäÅ þ, êð ÔÅñ¶ Õ¯ÂÆ ÃàÅð ÇÃÃàî, Õ¯ÂÆ ÔÀ¹îË, Õ¯ÂÆ ð¹åìÅ éÔÄ ÃÆÍÓ Çøñî ç¶ ÃÔÅÇÂÕ Ã¿êÅçÕ ÁÇîå ÇåÁÅ×Æ ÁÅÖçÅ þ, ÒÒôÅÔÕÅð ðÚéÅò» ÇÕö ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ çÆ ÇÃðÜäÅ éÔÄ Ô¹¿çÆÁ»Í ÇÂÔ ÇÂÕ àÆî çÅ ÃîÈÔÕ Õ¿î Ô¹¿çÅ þ Áå¶ å¹ÃÄ Õç¶ òÆ éÔÄ ÜÅäç¶ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂÕ À¹åî àÆî ÃÆ, Üç å¾Õ ÇÕ Õ¿î Öåî éÔÄ Ô¯ Ü»çÅÍ

ìÅÁç ÇòÚ Çøñî çÆ àÆî ç¶ î˺ìð» Ú¯º ÇòçÈ Çòé¯ç Ú¯êóÅ é¶ ÒAIBD-¶ ñò Ãà¯ðÆÓ ÇÜÔÆÁ» Õ¹ñÆé åìÕ¶ çÆÁ» Çøñî» ìäÅÂÆÁ», ÃåÆô Õ½ÇôÕ é¶ ÒðÈê ÕÆ ðÅäÆ, گ𯺠ÕÅ ðÅÜÅÓ îÅðÕÅ Çøñî» Áå¶ Ã¹èÆð ÇîôðÅ çÅ ÇêÛÅÖóÆ ÇÃé¶îÅ ÁÅêäÅ ê˺âÅ åËÁ ÕðÕ¶ ÒÒÔ÷Åð¯ ÖÅÇÔô¶º ÁËÃÆ …ÓÓ ç¶ î¹ÕÅî å¶ êÔ¹¿Ú Ç×ÁÅ þÍ Ö¹ç Õ¹¿çé ôÅÔ é¶ çû ÃÅñ» ìÅÁç ÒÒÕíÆ Ô», ÕíÆ éÅÓÓ é» çÆ Çøñî ìäÅÂÆ Ü¯ Çòô¶ Áå¶ ÇéíÅÁ ç¶ò» ê¾Ö» 寺 ÔÆ ÇÂÕ ÃîÞ½åÅòÅçÆ Çøñî þ Áå¶ Õ¹¿çé ôÅÔ ç¶ Á×ñÆ Á¾×¶ çÆ ïÅåðÅ òñ ÇÂôÅðÅ ÕðçÆ þÍ

ÖËð, ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ çÆ ÖÈìÃÈðåÆ ÇÂà ׾ñ ÇòÚ þ ÇÕ ÇÂÔ ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ ç½ð ç¶ íÅðå ìÅð¶ ê¶ôׯÂÆÁ» ÕðçÆ þÍ ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ îÅðÕÅ ÇòÁ¿× é¶ ÇÂÔ Ã¹ÁÅñ À¹áÅÇÂÁÅ ÇÕ ÒÇÂ¾Õ ÁÇÜÔÆ ç¹éÆÁ» ÇÜ¾æ¶ ñ¯Õ» ù À¹é·» éò¶º À¹ÃÅð¶ ëñÅÂÆúòð» ԶỠØð ÇÕÀ¹º ìäÅÀ¹ä¶ êËºç¶ Ôé ÇÜé·» å¶ çÈܶ ñ¯Õ ÁÅêäÆÁ» îÇÔ¿×ÆÁ» ÕÅð» íÜÅÀ¹ºç¶ ÔéÍ (ê³éÅ DC) Çøñî ÇòÚ ÕÇîôéð ç¶ ðÈê ÇòÚ ÃåÆô ôÅÔ ç¹ÁÅðÅ ì¯ÇñÁÅ Ç×ÁŠÿòÅç ÒÒÒæ¯ó·Å ÖÅú, æ¯ó·Å ë˺կ, î÷Å ÁŶ×Å!ÓÓ À¹µÚ î¾èòð× ç¶ Öêå þÇíÁÅÚÅð Áå¶ ÃÌ¯å» çÆ ìðìÅçÆ å¶ ÇòÁ¿× ÕðçÅ þÍ ê¹ñ ç¶ À¹çØÅàé î½Õ¶ á¶Õ¶çÅð åðé¶ÜÅ ç¶ ðÈê ÇòÚ ê³ÕÜ ÕêÈð ç¶ íÅôé ÇòÚñÆ ÇÂÔ ñÅÂÆé ÇÕ ÒÒÁÅ׶ ÜÅ Õ¶ ñ¯× ÇÂà ëñÅÂÆúòð Õ¶ éÆÚ¶ ÁÅêéÅ Øð ìÃŶº×¶!ÓÓ ÇÂÕ ÁÇÜÔ¶ ÃîÅÜ çÆ ×¾ñ ÕðçÆ þ ÇÜ¾æ¶ «àä òÅÇñÁ» Áå¶ «àƺÇçÁ» ÇòÚ êÅóÅ êÇÔñ» ÔÆ ìÔ¹å òè ü¾ÇÕÁÅ ÔËÍ

ÇÕåÅì ç¶ ñ¶ÖÕ ÜË Áðܹä ÇÃ¿× ç¶ ôìç» ÇòÚ Á¾Ü Çå¿é çÔÅÕ¶ ìÅÁç éò À¹çÅðòÅçÆ éÆåÆÁ» ÇòÚ ÜÕó¶ íÅðå ÇòÚ ÒÒÁ¾Ü, Çøñî ù î¹ó ç¶ÖäÅ ÇÂÕ àÅÂÆî îôÆé àÅÂÆî îôÆé ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ä çÆ åð·» þÍ î¹¿ìÂÆ çÆÁ» ÃóÕ» å¶ ç½óçÆÁ» ëÆÁà Áå¶ Á¿ìËÃàð ÕÅð», ê¹ðÅåé àËñÆë¯é Áå¶ ÖìðçÅð ðÃÅñ¶ çÅ Áé¯ÖÅ ê̯âÕôé ÕîðÅÍ À¹Ã Ççzô ù ç¶ÖäÅ ÇÜæ¶ ÇÂÕ éò» ìäÅÇÂÁÅ ëñÅÂÆúòð ãÇÔ Ü»çÅ þ ÇÕÀ¹º ÇÕ ÒÇìñâð é¶ ð¶å ÇòÚ ÃÆÇî¿à ÇîñÅÀ¹ä çÆ æ» ÃÆÇî¿à ÇòÚ ð¶å ÇîñÅ ÇçåÆ ÃÆÓÍ ì¿çÅ Çéå ÇçÔÅó¶ ÁõìÅð» ÇòÚ êó·ÆÁ» ÜÅä òÅñÆÁ» ÁäÇ×äå ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ÆÁ» ØàéÅò» ìÅð¶ ïÚçÅ þÍ Á¾Ü Üç ÇízôàÅÚÅð Áå¶ ÁÃîÅéåÅ ù ÃçÆòÆ Ã¾ÚÅÂÆÁ» î¿é êÌÚÅÇðÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ, ÁÇÜÔ¶ ç½ð ÇòÚ ÒÒÜÅé¶ òÆ ç¯ ïÅð¯ÓÓ çÅ ÇéðÅô Õðé òÅñÅ êð çðôÕ» ù Ú¿×Å ÃîÅÜ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ Ã¯Úä ñÂÆ î÷ìÈð Õðé òÅñÅ Á¿å Ô¯ð òÆ ÇÜÁÅçÅ êÌÿ×Õ Ô¯ Ü»çÅ þÍ

******

 

– Õ¹ñÇò¿çð

 

 

This slideshow requires JavaScript.

May 1st, 2011 at Cultural Programe by PLUS Munch Punjabi Bhawan Ludhiana at 7.30 PM

Recent Screenings held :

Venue: Desh Bhagat Yadgar Hall, Jalandhar

 

April 24th , 2011  : Children of Heaven

March 20th 2011 Faiz : The Poet of Trubled Times

Feb 19, 2011   : Khamosh Pani

Jan 25, 2011   : Rabba Hun Ki Kareeye

Dec 05, 2010 : Saurya

Oct 31, 2010   : A Dog’s Life & Inqulab

 

26 April 2011marks the 25th anniversary of theChernobyldisaster; together with the ongoing nuclear crisis inFukushima,Japan, this marks a pivotal moment for us to reflect on the day that changed the world’s view of nuclear power.  

TheChernobyldisaster occurred in 1986, 12 years afterIndiadetonated it’s first nuclear explosive in Pokhran and rushed to join the nuclear club.  

Now, 25 years later, in 2011, since the Indo-US nuclear deal, Indian government and the nuclear establishment is hurrying to build several large nuclear power reactors all overIndia. History is about to repeat itself, but do we really want to put our next generation under the risk of another nuclear disaster? 

Through painstaking documentation, research and images, our film festival “25 years after Chernobyldisaster” will share with you the heartbreaking impacts of nuclear power on the people in Chernobyl. Juxtaposed with the story of Chernobyl, discussions will be organised on Fukushimaand the dangerous future of Indiadue to it’s nuclear power path. 
 

Details of films package: 

Nuclear Nightmares: BBC: 2006

Film by: BBC
Language: English
Duration: 49.21 mins

This film was shot in 2006, which is 20 years after the Chernobyl Nuclear disaster, in which the scientists started questioning the fundamental understanding of radiation. The film shows the fear in the minds of the people about Nuclear radiation. 48 after the No. 4 reactor atChernobylnuclear plant exploded, the areas nearby were evacuated. 20 years after the incident, a woman with her daughter goes back to the place to see her home and belongings and found everything devastated. In between in the film it has been shown that the Scientists goes on finding the quick and long term impact of the radiation on people and specially on the unborn and born babies. Dr. Mike Repacholi in the film defined the link between radiation dose and risk of cancer. Even in 1945 at the time of attack onJapan, 200000 people died of the bombardment but people who survived died after that due to cancer or any other serious diseases. At the time ofChernobyldisaster 200000 pregnant mothers were asked to abort their child. In the movie shown the aftermath ofChernobylwhere experts predicted tens of thousands of deaths from cancer. 

The Battle of Chernobyl: Discovery: 1986

Film by: Discovery Channel
Language: English
Duration: 92 mins

The movie, the battle of Chernobyl shows the disaster from the day one on 26th April, 1986 when the self fuelling system and the security system of the Chernobyl Nuclear power plant was deactivated and caused the destruction. 2 workers at the site died that morning and 28 followed. Photographer who clicked the first photograph could see the radiation effect on the photos. No official information was given by the state about the disaster for next 30 hours. Security measures for the people nearby were taken 30 hours later of the explosion, and people from that area were evacuated and taken to some other places which have an emotional content in the film where people want to come back to their city. After the disaster the temperature rose up to 120-180 degree c. which is 15 times higher than the usual.Ukraine was affected a lot. Tons of sand blocks and lead was used to cool down the reactor. Armed forces and air forces of the country was used to do this job, out of which 600 pilots died that time and others had radiation effects later on. Miners from different Russian cities were taken to build a tunnel of 150 mtrs long and 20 mtrs. Wide. 3000 soldiers and officers were used as bio robots. At the end of the movies scientists are interested for some other source of energy which is less devastating.   

Back to Chernobyl: NOVA: 1989

Film by: NOVA
Language: English
Duration: 54.26 mins

Back toChernobylis a film where Nova travels to the world’s worst nuclear disaster which affected some areas as far away asNorthern Europe, the Ukrainian event released an unprecedented amount of radiation into the atmosphere. Beyond the far-reaching nuclear fallout, theSoviet Union’s failure to respond in a timely and honest manner created powerful global tension. Bill Kurtis and physicist Richard Wilson return toChernobylto uncover the societal wounds caused by such a massive accident. 

India radiation leaks: TV news

Film by: TV news channels
Language: English/Hindi
Duration:  37 mins

This contains small news clippings of the incidents of radiation leaks inIndia. TV channels reported radioactive material found in a scrap shop inDelhiwith other scrap materials. Scientists found Cobalt 60 which is much more dangerous than the Uranium. Due to radiation effects, the owner and labourers of that shop were admitted to hospital. This news rocked the parliament as the opposition questioned this.

In Bangaloretoo radioactive materials were found in the water after radiation leak at Kaiga Nuclear power plant which is away from the place. But the officials said that this leak is of no harm to anyone.  
 

For a set of posters and films package for organising film festival contact: insafdelhi@gmail.com 

or write to: 

Coalition for nuclear disarmament & peace (CNDP)
A124/6 Katwaria Sarai, New Delhi 110016.
Tele-fax: +91-11-26517814
URL: http://www.cndpindia.org

Theatre and documentary filmmaking are luxuries in Punjab for those who watch them. And for those who pursue them, they are vocations, which do not promise many dividends.

The Desh Bhagat Yaadgar Hall, hub of leftist activity in Jalandhar, is one such place that recognises the importance of both.

The hall library is abound in literature – print and otherwise – that sells like hotcakes during the Mela Ghadari Babeyan Da. But it’s comparatively meagre, yet important. The collection in audio-visual segment is a revelation for all who have seen or heard about it.

The library has ample recordings for the first screenings of many plays by Punjabi masters, which debuted at the hall, but later went on to become huge hits throughout the state. These plays are picked up and staged at theatre and youth festivals year after year.

Amolak Singh, the convener of the cultural wing of the Desh Bhagat Yaadgar Hall, said 10 documentaries in their collection are of the path-breaking kind that are significant reflections of the people’s movements and issues influencing the state.

The documentaries are mostly screened during the mela and in industrial set-ups or villages for the benefit of labourers or rural folk, who highly appreciate them.

“Labourers at the industrial screenings love these and take keen interest. This is stuff for the people at the grassroots level. Urbane crowds are not as much interested in them as the labourers. At the festivals, too, we notice people coming in from far and wide but those from Jalandhar are relatively few in number. It’s a strange city. Seems like it doesn’t want to get sensitised of the ground realities in the countryside,” said Singh.

Talking about the documentaries in the hall’s collection, he mentioned Daljit Ami’s Aman Aur Zulm, Har Mitti Kutteyan Nai Bhurdi; Ajay Bhardwaj’s Ek Minute Ka Maun; Rajiv’s Apna Paash and Harvinder Diwana’s Khetan De Putt Jaag Paye.

‘Ek Minute Ka Maun’ talks about the 1994 movement by the students in Bihar against increase in fees. The documentary is a hit with the migrant labourers.

‘Har Mitti Kutteyan Nai Bhurdi’ talks about the two-and-a-half-year-long people’s movement, which happened when Kiranjit Kaur of Mahal Kalan village was raped by the son of the village big shot.

“It was a historic movement. Women blocked traffic. As many as people from 50 villages participated in the protests. Thousands of people used to gather. The protesting crowds cooked food themselves and fought on till the accused were punished,” Singh elaborated.

The documentary ‘Apna Paash’ talks about the revolutionary poet and is the only documentary to have been made on Paash in Punjab so far. With Paash as its basic thought, the documentary voices the opinion that the state and Khalistan are two sides of the same coin.

It features interviews with Paash’s mother, father, sister, brother-in-law, aunt and historians Gursharan Singh and Bhai Manna Singh.

‘Khetan De Putt Jaag Paye’ is a documentary on the one-and-a-half-year-long struggle of the peasants of the Channan, Dhaula and Sanghera villages near Barnala, where a land of 365 acres was acquired without the consent of the farmers.

“False fards were made. Standing crops were destroyed just to ensure the acquisition of the land. Children couldn’t study because schools were closed. But the farmers fought on. Three people were killed but finally they got justice. The peasants were given Rs 20 lakh for an acre of land,” Singh said.

Among the plays, he mentioned Kewal Dhaliwal’s ‘Lal Batti’, ‘Dharmguru’, ‘Kudesan’, the controversial ‘Medhni’, ‘Itihaas De Safe Te’; Pali Bhupinder Singh’s ‘Main Bhagat Singh Haan’; Prof Ajmer Aulakh’s ‘Lohe Da Putt’, ‘Aise Jan Virle Sansaare’, ‘Begaane Bohr Di Chaan’, ‘Nikke Nikke Surjan Di Larayi’; Rajbir’s ‘Pyasa Kaan’ and Madiha Gauhar’s ‘Bulla’.

Talking about Medhni, he says, “The play was a huge risk but thankfully it went peacefully.” It talked about the black episode where an eminent politician allegedly got her daughter killed for honour.

The play ‘Kudesan’ is the story of a truck driver who buys a migrant woman and brings her home when her wife is not able to bear him a son.

So how popular are the plays among the festival crowds? “During 2010’s Mela Ghadri Babeyan Da, we sold CDs worth Rs 22,000. People love them. Take them to homes. Show them to their families,” Amolak Singh said.

 
 
 

 

 ÃÆÖ» Çê¾Û¶ ì¿ç ÇøñîÕÅð – Üøð êéÅÔÆ

 
ñ¿Ø¶ òð·¶ B@ Ççÿìð ù ÇÂðÅé çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ Üøð êéÅÔÆ ù Û¶ ÃÅñ» çÆ Ü¶ñ· çÆ Ã÷ŠùäÅÀ¹ºä ç¶ éÅñ ÔÆ À¹Ã å¶ ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ òÆÔ» ÃÅñ» å¾Õ ÇÕö òÆ Çøñî çÅ Çéðç¶ôä Õðé, ê¾àÕæÅ ÇñÖä, ç¶ÃÆ Ü» Çìç¶ôÆ îÆâƶ ù ÇÕö òÆ åð·» çÆ Ç¿àðÇòÀÈ ç¶ä å¶ êÅì¿çÆ ñ×ÅÂÆ å» êÈðÆ ç¹éÆÁ» ç¶ îÆâƶ ÇòÚ ÇÂÔ õìð ÇÕö ÁäÜÅä Öȿܶ ñ¾× Õ¶ ðÇÔ ×ÂÆÍ

ê³ÜÅÔ» ù ã¹¾Õ¶ Üøð êéÅÔÆ çÆÁ» Çøñî» é¶ ÁÅî ÜéåÅ ç¶ éÅñ éÅñ êÈðÆ ç¹éÆÁ» ç¶ Çøñî ÇÃè»åÕÅð» Áå¶ Áñ¯ÚÕ» çÅ ÇèÁÅé ÁÅêäÆ òñ ÇÖ¾ÇÚÁÅ þÍ AA ÜéòðÆ, AIF@ ù ÇÂðÅé ç¶ ÕÃì¶ îé¶Ô ÇòÚ Üéî¶ Üøð êéÅÔÆ é¶ çû ÃÅñ» çÆ À¹îð ÇòÚ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ ÇÕåÅì ÇñÖÆ ÇÜà ù ìÅÁç ÇòÚ ÇÂÕ ÃÅÇÔÇåÕ î¹ÕÅìñ¶ ÇòÚ êÇÔñÅ ÇÂéÅî ÇîÇñÁÅÍ

ܹÁÅéÆ çÆ çÇÔñÆ÷ å¶ êËð èðÇçÁ» À¹Ã é¶ H Á˵î Á˵î Çøñî ìäÅÂÆ, ÇÂÕ ÇòÚ ÁçÅÕÅðÆ ÕÆåÆ Áå¶ ÇÂÕ Ô¯ð ç¶ ÇéðîÅä ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ ìÇäÁÅÍ ÁÅêäÆ ë½÷Æ Ã¶òÅ ç½ðÅé êéÅÔÆ ç¶ ÇÂðÅé-ÇÂðÅÕ ï¹¾è (AIH@-HH) ÇòÚ ÇÔ¾ÃÅ ÇñÁÅ Áå¶ ÇÂà ç½ð ÇòÚ ï¹¾è ÿì¿èÆ ÇÂÕ çÃåÅò¶÷Æ Çøñî ìäÅÂÆÍ

ÇÂðÅéÆ àËñÆÇò÷é ñÂÆ êéÅÔÆ é¶ ÕÂÆ Çøñî» ìäÅÂÆÁ»Í ìÅÁç ÇòÚ êéÅÔÆ é¶ êÌÇÃè ÇÂðÅéÆ Çøñî Çéðç¶ôÕ Á¾ìÅà ÇÕð¯ÃåÅîÆ çÆ Çøñî ÒÒæðÈ çÆ À¹ñÅÇÂò àðÆ÷ ÓÓ (AIID) ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ Çéðç¶ôÕ òܯº Õ¿î ÕÆåÅÍ AIIE ÇòÚ êéÅÔÆ ç¹ÁÅðÅ Çéðç¶ôå êÇÔñÆ Çøñî ÒÒòÅÂÆà ìˬéÓÓ é¶ ÕÅé Çëñî î¶ñ¶ ÇòÚ ÕËîðÅ âÆÓúð ÇܾÇåÁÅÍ À¹Ã çÆ çÈÜÆ Çøñî ÒÒçÆ ÇîððÓÓ (AIIG) ù ñ¯ÕÅðé¯ Çøñî ëËÃÇàòñ ÇòÚ ×¯ñâé ñÆê¯ðâ ÁòÅðâ ÇîÇñÁÅÍ B@@@ ÇòÚ êéÅÔÆ çÆ Ãí 寺 êÌÇþè Çøñî ÒÒçÆ ÃðÕñÓÓ ÁÅÂÆ, ܯ ÇÂðÅé çÆ Ã¾åÅ ç¹ÁÅðÅ Á½ðå» òñ êÔ¹¿Ú çÆ Áñ¯ÚéÅ ÕðçÆ þÍ êéÅÔÆ çÆ ÇÂÕ Ô¯ð Çøñî ÒÒÕÇðî÷é ׯñâÓÓ (B@@C) ñÂÆ À¹Ã ù ÕÅé Çøñî ëËÃàÆòñ ÇòÚ ÇÜÀÈðÆ ÁòÅðâ ÇîÇñÁÅÍ ÇÂö åð·» ÒÒÁÅø ÃÅÂÆâÓÓ (B@@F) ÇòÚ êéÅÔÆ é¶ ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ Õ¹óÆ çÆ ÕÔÅäÆ ù ê¶ô ÕÆåŠܯ ÇÂÕ ë¹¾àòÅñ îËÚ ù ç¶Öä ñÂÆ î¹â¶ çÅ í¶Ã èÅðé ÕðçÆ þÍ

ÜÅÇÔð þ, êéÅÔÆ (Áå¶ À¹Ã ÇÜÔ¶ çÈܶ ÕÂÆ ÇøñîÕÅð») çÆÁ» Çëñî» éÅ å» ÇÕö ÇêÛÅÖóÆ Ã¾åÅ ù çÆ ÔîÅÇÂå ÕðçÆÁ» Ôé Áå¶ éÅ ÔÆ Öêå þÇíÁÅÚÅð ù À¹åôÅÇÔå ÕðçÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÁÇÜÔ¶ ÇøñîÕÅð çÆÁ» Çøñî» Ôð ñ¯Õ ç¯ÖÆ ÃðÕÅð çÆÁ» é÷ð» ÇòÚ ðóÕçÆÁ» ÔéÍ B@@C ÇòÚ Ô»×Õ»× å¯º î¯éàÆòÆÇâú çÆ ÕéËÕÇà¿× ëñÅÂÆâ ëóÇçÁ» ÁîðÆÕÅ ç¶ ôÇÔð ÇéÀ¹ïÅðÕ ç¶ ÔòÅÂÆ Á¾â¶ å¶ Ç¿îÆ×ð¶ôé ê¹ñÆà ç¹ÁÅðÅ ë¯à¯ ÇÖ¾Úä Áå¶ ª×ñ» ç¶ ÇéôÅé ñËä çÅ Çòð¯è Õðé å¶ êéÅÔÆ ù ÕÂÆ Ø¿à¶ ÇÔðÅÃå ÇòÚ ðÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ ÕÂÆ Ø¿à¶ Ô¾æÕóÆÁ»- ì¶óÆÁ» êÅÂÆ Ç¿å÷Åð Õðé ç¶ ìÅÁç À¹Ã ù Ô»×Õ»× òÅêà í¶Ü Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ

çðê¶ô î¹ôÕñ» Áå¶ Á½Õó» ç¶ ìÅòÜÈç êéÅÔÆ é¶ ÇÂðÅé çÆ ÇêÛÅÖóÆ Ã¾åÅ çÆÁ» Õçð» ÕÆîåÅ ù Úé½åÆ Ç翶çÆÁ» Çøñî» ìäÅÀ¹äÆÁ» ÜÅðÆ ð¾ÖÆÁ» å» Ã¿é B@@I ÇòÚ êéÅÔÆ ù ÇÂðÅé çÆ ÃðÕÅð é¶ Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅÍ íÅò¶º ìÅÁç ÇòÚ À¹Ã ù ÇðÔÅ Õð ÇçåÅ Ç×ÁÅ êð À¹Ã çÅ êÅðÃê¯ðà ÖÅð÷ Õð ÇçåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ç¶ô Û¾âä å¶ êÅì¿çÆ ñÅ Çç¾åÆ ×ÂÆÍ ëðòðÆ, B@A@ ù F@ ò¶º ìðÇñé Çøñî ëËÃàÆòñ ÇòÚ ÚðÚÅ ÇòÚ ÇÔ¾ÃÅ ñËä ç¶ ì¶éåÆ ù á¹ÕðÅ ÇçåÅ Ç×ÁÅÍ

êÇÔñÆ îÅðÚ, B@A@ ù À¹Ã ù î¹ó 寺 Ç×ÌëåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ Õ½îÆ Áå¶ Õ½î»åðÆ Çøñî íÅÂÆÚÅð¶ òñ¯º ÇÂà çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ H îÅðÚ, B@A@ ù ÇÂðÅé ç¶ Çøñî ÇéðîÅåÅò», Çéðç¶ôÕ» Áå¶ ÁçÅÕÅð» ç¶ ÇÂÕ ÃîÈÔ é¶ À¹Ã çÆ ÔîÅÇÂå Õðé Áå¶ À¹Ã çÆ ë½ðÆ ÇðÔÅÂÆ çÆ î¿× Õðé ñÂÆ êéÅÔÆ ç¶ êÇðòÅð éÅñ î¹ñÅÕÅå ÕÆåÆÍ AH îÅðÚ, B@A@ ù êéÅÔÆ ù À¹Ã ç¶ êÇðòÅð Áå¶ òÕÆñ éÅñ î¹ñÅÕÅå Õðé çÆ ÇÂ÷ÅÜå ç¶ Çç¾åÆÍ AD ÁêÌËñ, B@A@ ù ÇÂðÅé ç¶ Ã¾ÇíÁÅÚÅðÕ î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êéÅÔÆ ù ÇÂà ñÂÆ Ç×ÌëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕÀ¹º ÇÕ À¹Ô þåÅ ç¶ ÇÖñÅø À¹é·» ØàéÅò» å¶ Çøñî ìäÅ ÇðÔÅ ÃÆ Ü¯ ò¯à» 寺 êÇÔñ» òÅêðÆÁ» ÃéÍ íÅò¶º À¹Ã çÆ êåéÆ åÅÇÔðÅ ÃÅÂÆçÆ é¶ ÇÂà 寺 ÇÂéÕÅð ÕÆåÅ ÔËÍ îÅðÚ ÇòÚ ÔÆ E@ ÇÂðÅéÆ Çøñî Çéðç¶ôÕ», ÁçÅÕÅð» Áå¶ ÕñÅÕÅð» é¶ êéÅÔÆ çÆ ÇðÔÅÂÆ ñÂÆ ÇÂÕ êàÆôé å¶ çÃõå ÕÆå¶Í C@ ÁêÌËñ, B@A@ ù ëð»ÇÃà ë¯ðâ Õê¯ñÅ, ðÅìðà âÆ éÆð¯, îÅÇÂÕñ îÈð, îÅðÇàé ÃÕðÈÃÆ, ÃàÆòé ÃÇêñòð× Áå¶ úñÆòð Ãà¯é ÇÜÔ¶ ÁîðÆÕÆ Çøñî Çéðç¶ôÕ» é¶ C@ ÁêÌËñ, B@A@ ù êéÅÔÆ çÆ ÇðÔÅÂÆ çÆ ÁêÆñ ÕðçÅ ÇÂÕ õå ÇñÇÖÁÅ ÇÜÃ ç¶ Á¿åî ôìç Ôé, ÒÒÔð¶Õ æ» çÆ åð·», ÇÂðÅé ç¶ ÇëñîÕÅð» ù îÅÇäÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË éÅ ÇÕ Ã˺Ãð ÕÆåÅ ÜÅäÅ, çìÅÇÂÁÅ ÜÅäÅ Áå¶ Ü¶ñ·» Á¿çð åÈÇóÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ þÍÓÓ

îÂÆ, B@A@ ÇòÚ ÇÂÔ À¹îÆç ÕÆåÆ ÜÅä ñ¾×Æ ÃÆ ÇÕ êéÅÔÆ ù Á¾ìÅà ÇÕðÃåîÅéÆ çÆ Çøñî ÃÅðàÆëÅÂÆâ ÕÅêÆ ç¶ êðçðôé î½Õ¶ ÇðÔÅ Õð ÇçåÅ ÜÅò¶×ÅÍ êð Öìð ÇÂÔ ìäÆ ÇÕ êéÅÔÆ çÆ ÕËç çÆ ÇîÁÅç òèÅ ÇçåÆ ×ÂÆ þÍ

AH îÂÆ, B@A@ ù êéÅÔÆ é¶ êËÇðà ÇòÚñÆ ÇÂðÅéÆ ëðËºÚ Ã¾ÇíÁÅÚÅðÕ Ã¿ÃæÅ ê¯åÈÁÅ ÕñÚðñ Ã˺àð ç¶ Çéðç¶ôÕ Á¾ìÅà ìõÇåÁÅðÆ ù í¶Ü¶ ÇÂÕ Ã¿ç¶ô ÇòÚ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ü¶ñ· ÇòÚ À¹Ã éÅñ ç¹ðÇòòÔÅð ÕÆåÅ Ü»çÅ þ Áå¶ À¹Ã çÅ êÇÔòÅð ù èîÕÅÇÂÁÅ Ü»×Å þ Áå¶ éåÆܶ òܯº À¹Ã é¶ í¹¾Ö ÔóåÅñ Õð ÇçåÆ þÍ BE îÂÆ, B@A@ ù À¹Ã ù ç¯ ñ¾Ö âÅñð çÆ ÜîÅéå å¶ ÇðÔÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ AB éò¿ìð, B@A@ ù êéÅÔÆ é¶ ÁçÅñå ÇòÚ ÁÅêäÆ ñ¿î¶ ÇìÁÅé ÇòÚ ÁÅêäÅ ìÚÅÁ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÒÒ À¹Ô ÇÂðÅéÆ þ Áå¶ ÇÂðÅé ÇòÚ ÔÆ ðÔ¶×ÅÍÓÓ B@ Ççÿìð, B@A@ ù êéÅÔÆ ù ÒÒÕ½îÆ Ã¹ðÇÖ¾ÁÅ Áå¶ ÇÂÃñÅîÆ ×äå¿åð ç¶ ÇÖñÅø ܹðî Áå¶ êÌÚÅð ÕðéÓÓ ç¶ ç¯ô Ô¶á Ã÷ŠùäÅÂÆ ×ÂÆÍ

Õñ¿ìÆÁÅ ïÈéÆòðÇÃàÆ ç¶ ê̯ëËÃð ÔÅÇîç çìÅôÆ çÅ ÕÇÔäÅ þ, ÇÂÔ ÇÂðÅé ç¶ ÇÃé¶îÅ ñÂÆ ÇÂ¾Õ åìÅÔÆ þÍ … êéÅÔÆ Ô¹ä ÁÅêäÆ Ç÷¿ç×Æ ç¶ Ãí 寺 ÇÃðÜäÅåîÕ ç½ð ÇòÚ ÃÆ Áå¶ ÇÂà Ã À¹Ã ù ü¾ê ÕðÅ Õ¶ À¹Ô êéÅÔÆ çÆ ÕñÅ Áå¶ À¹Ã ç¶ Õ¯ôñ ù Öåî Õð ðÔ¶ ÔéÍ

Ô»×Õ»× ç¶ Çøñî Áñ¯ÚÕ ÃàÆøé åÆú Áé¹ÃÅð, ÒÒêéÅÔÆ çÆÁ» Çøñî» î½ÜÈçÅ ÇÂðÅéÆ ÇÃé¶îÅ ç¶ îÅéòòÅçÆ ÇòÇôÁ» ù î¹ó 寺 êÌÆíÅôå ÕðçÆÁ» ÔéÍ êéÅÔÆ çÅ Ö¹ç ÇÂÔ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ À¹Ô ÁÅêäÆÁ» Çøñî» ÇòÚ ÒÒîÅéòåÅòÅçÆ ÇòÇôÁ» ù ÕÅÇòÕ Áå¶ ÕñÅåÇîÕ ã¿× éÅñ ê¶ô ÕðçÅ þÍ … ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ ç¹éÆÁ» ÇòÚ ÇÜ¾æ¶ Çøñî» ñ¾Ö» âÅñð ÕîÅÀ¹ºçÆÁ» Ôé, ÁÃÄ ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ Û¯àÆ ñóÕÆ ìÅð¶ Çøñî ìäÅÀ¹ºç¶ Ô», ÇÂ¾Õ âÅñð 寺 òÆ æ¯ó¶ î¹¾ñ çÆ ÇÂÕ î¾ÛÆ ÖðÆçäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ þ – ÇÂÔÆ þ ܯ ÁÃÄ ÇçÖÅÀ¹ä çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔ¶ Ô»Í ÓÓ

ÇÂÕ î¹ñÅÕÅå ÇòÚ êéÅÔÆ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÃÆ. ÒÒÇÂÕ ÇøñîÕÅð Ü篺 Çøñî» éÔÄ ìäÅ ÇðÔÅ Ô¹¿çÅ å» ÇÂÕ åð·» éÅñ À¹Ô ܶñ· ÇòÚ âÇÕÁÅ Ô¹¿çÅ þÍ Ü¶Õð À¹Ã ù Á÷Åç òÆ Õð ÇçåÅ Ü»çÅ þ å» òÆ À¹Ô ÇÂÕ ò¾âÆ Ü¶ñ· ÇòÚ ÇòÚð ÇðÔÅ Ô¹¿çÅ þÍÓÓ

B@A@ ç¶ ÕÅé Çøñî ëËÃàÆòñ ÇòÚ À¹Ã ù ÇÜÀÈðÆ ç¶ î˺ìð òñ¯º ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ êð À¹Ã ç¶ Ü¶ñ· ÇòÚ Ô¯ä ç¶ ÕÅðä ëËÃàÆòñ ÇòÚ ôÅîñ éÅ Ô¯ä ç¶ ÕÅðä êÌåÆÕ òܯº À¹Ã çÆ Õ¹ðÃÆ ù ÖÅñÆ ð¾ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ

 ******

Santosh Interview can be viewed at following links:

http://www.youtube.com/watch?v=oGb4Dgv5j1Y

 

http://www.youtube.com/watch?v=oGb4Dgv5j1Y

 

ttp://www.youtube.com/watch?v=BajEeT6PVH0

http://www.youtube.com/watch?v=34_jH_3RZFw

http://www.youtube.com/watch?v=k02ab_lkWhw

 

http://www.youtube.com/watch?v=DY9uh_6FLlc

 

http://www.youtube.com/watch?v=zq2f1jYqvvE

 

ttp://www.youtube.com/watch?v=BajEeT6PVH0

Writer Oscar Wilde is arrested after losing a libel case against the Marquess of Queensberry. Wilde had been engaged in an affair with the marquess’s son since 1891, but when the outraged marquess denounced him as a homosexual, Wilde sued the man for libel. However, he lost his case when evidence strongly supported the marquess’s observations. Homosexuality was classified as a crime in England at the time, and Wilde was arrested, found guilty, and sentenced to two years of hard labor. Wilde was a well-known author by this time, having produced several brilliant and popular plays, including The Importance of Being Ernest (1895). Born and educated in Ireland, he came to England to attend Oxford, where he graduated with honors in 1878. A popular society figure known for his wit and flamboyant style, he published his own book of poems in 1881. He spent a year lecturing on poetry in the U.S., where his dapper wardrobe and excessive devotion to art drew ridicule from some quarters. After returning to Britain, Wilde married and had two children, for whom he wrote delightful fairy tales, which were published in 1888. Meanwhile, he wrote reviews and edited Women’s World. In 1890, his only novel, The Picture of Dorian Gray, was published serially, appearing in book form the following year. He wrote his first play, The Duchess of Padua, in 1891 and wrote five more before his arrest. Wilde was released from prison in 1897 and fled to Paris, where his many loyal friends visited him. He started writing again, producing The Ballad of Reading Gaol, based on his experiences in prison. He died of acute meningitis in 1900.